CSR aanmaken Microsoft IIS 8 en 8.5

Het aanmaken van een CSR in Microsoft IIS 8 en 8.5 gebeurt rechtstreeks op de Windows server.

Om een CSR aan te maken in Microsoft Windows Server 2016 met IIS 10.0 kunt u gebruik maken van de functionaliteit in uw IIS Manager.

Open de IIS Manager, selecteer uw server uit het Connections-menu en ga naar de menu-optie 'Server Certificates'. Ga vervolgens naar de optie 'Create Certificate Request' in het Actions-menu aan de rechterkant van het venster.

Er wordt een nieuw venster geopend. Vul de volgende gegevens in:

  • Common name (De domeinnaam waarvoor de CSR wordt aangemaakt)
  • Organization (De geregistreerde naam van uw bedrijf zoals deze is opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel)
  • Organizational unit (De afdeling van het bedrijf, bijvoorbeeld 'Sales')
  • City/Locality (De stad waarin uw bedrijf zich bevindt)
  • State/province (De provincie waarin uw bedrijf zich bevindt)
  • Country/region (De landcode in hoofdletters, bijvoorbeeld NL)

Klik op 'next'.

In het venster 'Cryptographic Service Provider Properties' selecteert u 'Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider' als de Cryptographic Service Provider. Bij 'Bit length' selecteert u '2048'.

Klik op 'next'.

Selecteer de map waar u uw CSR wilt opslaan en klik op 'finish'. De CSR is nu opgeslagen op de aangegeven locatie. Deze zal lijken op het volgende voorbeeld:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC7DCCAdQCAQAwgaYxCzAJBgNVBAYTAk5MMRAwDgYDVQQIDAdEcmVudGhlMQ4w
DAYDVQQHDAVFbW1lbjEbMBkGA1UECgwSTmV0d29ya2luZzRhbGwgQi5WMQ4wDAYD
VQQLDAVTYWxlczEfMB0GA1UEAwwWd3d3Lm5ldHdvcmtpbmc0YWxsLmNvbTEnMCUG
CSqGSIb3DQEJARYYc2FsZXMubmV0d29ya2luZzRhbGwuY29tMIIBIjANBgkqhkiG
9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxG3vxWeYbNBfqVft68DaC5ORUmuK8CE3mGUh
EKLJgHbPuC7y7KE1mJekeNDv4gehG7gdhGBOobRTwDYru1VnFCmeXKvLXzIaCczR
+Xy09L6Itb1aOnLBv7p8VlxQ7OhViCJvmkAXJGHEcEex3ENaMMuw8YBnsw2JzOZv
IzBD1XZm04da2k1Ai0vmwH5aoYTA5F+gE9Izouc9Opkp2k9+tdjUY9uarrMRj7XS
E+hI4jqnHH32+vPNFziZ4QbVl5GpjMR/Q0GdIL8Bcu8Sw1u3cQSCu0ZzKZTG6oEJ
2oB8dVjc5BrtXfEYxF0s9T8HyXdx4NQuOtjN1beo6TQzP6s9QQIDAQABoAAwDQYJ
KoZIhvcNAQELBQADggEBABJ2vZSMHmErkGpZFRBudCEwR+SEPvdYqCVwojn6R4rZ
lAsbZ5TNng2GYWDMmoAsw6zq4/fd8q1cAoOG9fj6z3lEswpU3eqhc0f/wrVtfTN7
vc7yAB81FAcgw5Ad7c8h4oGrd3pYtXX/cLHSLSnpnXp9vc4nsWK3h88K8ZV9ih+e
eUK0JDV3wZ3ok80JTTkws48/txIApfV6J1P2SfHazK7kann39Mb0ZnIcfBeYK26R
APArN6rLh+Yx/gjqaCBo6sGZLx3J5o+W86zaSoo+v8wvPbNa4JNw8gg4PooY6JVE
MEU5t6hHjD9AkNCO8uOi1K+FqzHe0aMq0EVvoHw7AMg=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

De CSR die voor uw domeinnaam is gegenereerd kan nu gebruikt worden om een SSL certificaat aan te vragen op www.networking4all.com. Volg de stappen voor het aanvragen van een certificaat in onze SSL wizard. Bij de stap om de CSR in te vullen, kunt u de gegenereerde code uit het CSR scherm invullen.