CSR aanmaken Exchange Server 2013 en 2016

Log in op uw Exchange Admin Center omgeving. Ga naar de menu-optie ‘Servers’ en selecteer in het rechterscherm de optie ‘Certificates’. Selecteer, indien nodig, de juiste server uit het dropdown-menu ‘Select server’, en klik op het plus-icoon om een nieuwe CSR aan te maken voor deze server.

Een nieuw venster opent zich. In deze ‘New Exchange Certificate’ wizard kiest u voor de optie ‘Create a request for a certificate from a certification authority’. Voer in het volgende venster een ‘friendly name’ in waarmee u uw certificaat kunt terugvinden in het overzicht. Kies hier voor een herkenbare naam. Klik op ‘next’.

In het volgende scherm kunt u er voor kiezen om een CSR aan te maken voor een wildcard. Indien u een gewone CSR wilt aanmaken, kunt u dit veld leeg laten. Klik op ‘next’.

Kies in het volgende scherm voor de Exchange server waarop u het certificaat wilt opslaan. Klik op ‘next’.

In het volgende scherm kunt u de domeinnaam of services selecteren waarvoor u het certificaat wilt aanvragen. Houd de control-toets ingedrukt om meerdere domeinnamen of services te selecteren. Als u klaar bent, klikt u op ‘next’.

In het volgende scherm krijgt u een overzicht van de domeinnamen of services die u geselecteerd heeft. Met het plus-icoon kunt u toevoegingen doen aan dit lijstje. Wanneer u klaar bent, klik u op ‘next’.

In het volgende scherm voert u de volgende gegevens in:

  • Organization name (De geregistreerde naam van uw bedrijf zoals deze is opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel)
  • Department name (De afdeling van het bedrijf, bijvoorbeeld 'Sales')
  • City/Locality (De stad waarin uw bedrijf zich bevindt)
  • State/province (De provincie waarin uw bedrijf zich bevindt)
  • Country/region (De landcode in hoofdletters, bijvoorbeeld NL)

Klik op ‘next’.

Voer in het volgende scherm het pad in waar u uw CSR wilt opslaan. Let hierbij op dat u een pad selecteert dat toegankelijk is voor de Exchange server zelf, en waar u zelf ook bij kunt om het bestand te openen. Klik op ‘finish’.

De CSR is nu opgeslagen op de aangegeven locatie. Deze zal lijken op het volgende voorbeeld:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC7DCCAdQCAQAwgaYxCzAJBgNVBAYTAk5MMRAwDgYDVQQIDAdEcmVudGhlMQ4w
DAYDVQQHDAVFbW1lbjEbMBkGA1UECgwSTmV0d29ya2luZzRhbGwgQi5WMQ4wDAYD
VQQLDAVTYWxlczEfMB0GA1UEAwwWd3d3Lm5ldHdvcmtpbmc0YWxsLmNvbTEnMCUG
CSqGSIb3DQEJARYYc2FsZXMubmV0d29ya2luZzRhbGwuY29tMIIBIjANBgkqhkiG
9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxG3vxWeYbNBfqVft68DaC5ORUmuK8CE3mGUh
EKLJgHbPuC7y7KE1mJekeNDv4gehG7gdhGBOobRTwDYru1VnFCmeXKvLXzIaCczR
+Xy09L6Itb1aOnLBv7p8VlxQ7OhViCJvmkAXJGHEcEex3ENaMMuw8YBnsw2JzOZv
IzBD1XZm04da2k1Ai0vmwH5aoYTA5F+gE9Izouc9Opkp2k9+tdjUY9uarrMRj7XS
E+hI4jqnHH32+vPNFziZ4QbVl5GpjMR/Q0GdIL8Bcu8Sw1u3cQSCu0ZzKZTG6oEJ
2oB8dVjc5BrtXfEYxF0s9T8HyXdx4NQuOtjN1beo6TQzP6s9QQIDAQABoAAwDQYJ
KoZIhvcNAQELBQADggEBABJ2vZSMHmErkGpZFRBudCEwR+SEPvdYqCVwojn6R4rZ
lAsbZ5TNng2GYWDMmoAsw6zq4/fd8q1cAoOG9fj6z3lEswpU3eqhc0f/wrVtfTN7
vc7yAB81FAcgw5Ad7c8h4oGrd3pYtXX/cLHSLSnpnXp9vc4nsWK3h88K8ZV9ih+e
eUK0JDV3wZ3ok80JTTkws48/txIApfV6J1P2SfHazK7kann39Mb0ZnIcfBeYK26R
APArN6rLh+Yx/gjqaCBo6sGZLx3J5o+W86zaSoo+v8wvPbNa4JNw8gg4PooY6JVE
MEU5t6hHjD9AkNCO8uOi1K+FqzHe0aMq0EVvoHw7AMg=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

De CSR die voor uw domeinnaam is gegenereerd kan nu gebruikt worden om een SSL certificaat aan te vragen op www.networking4all.com. Volg de stappen voor het aanvragen van een certificaat in onze SSL wizard. Bij de stap om de CSR in te vullen, kunt u de gegenereerde code uit het CSR scherm invullen.