CSR aanmaken Exchange Server 2010

Log in op uw Exchange Management Console. Open in de boomstructuur aan de linkerkant van het venster het kopje ‘Microsoft Exchange On-premises” en klik op ‘Server Configuration’. Selecteer in het middelste venster de server waarvoor u een CSR wilt aanmaken. Klik vervolgens in het rechtermenu op ‘New Exchange Certificate’.

Een nieuw venster opent zich. In deze ‘New Exchange Certificate’ wizard voert u een ‘friendly name’ in waarmee u uw certificaat kunt terugvinden in het overzicht. Kies hier voor een herkenbare naam. Klik op ‘next’.

In het volgende scherm kunt u er voor kiezen om een CSR aan te maken voor een wildcard. Indien u een gewone CSR wilt aanmaken, kunt u dit veld leeg laten. Klik op ‘next’.

In het volgende scherm kiest u voor welke onderdelen op uw Exchange server u de CSR wilt aanmaken. Vink de gewenste onderdelen aan en voer in de invoervelden in hoe deze diensten te bereiken zijn. Klik op ‘next’.

In het volgende scherm krijgt u een overzicht te zien van de namen die volgens Exchange Server mee zullen worden genomen in de CSR. Geef in dit overzicht aan wat uw Common Name zal zijn door deze te selecteren en op de knop ‘set as common name’ te klikken. Klik op ‘next’.

In het volgende scherm voert u de volgende gegevens in:

  • Organization name (De geregistreerde naam van uw bedrijf zoals deze is opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel)
  • Department name (De afdeling van het bedrijf, bijvoorbeeld 'Sales')
  • City/Locality (De stad waarin uw bedrijf zich bevindt)
  • State/province (De provincie waarin uw bedrijf zich bevindt)
  • Country/region (De landcode in hoofdletters, bijvoorbeeld NL)

Onder het kopje ‘Certificate Request File Path’ voert u het pad in waar u uw CSR opgeslagen wilt hebben. Klik hiervoor op de knop ‘Browse’ en selecteer de juiste map. Klik op ‘next’.

In het volgende scherm krijgt u een overzicht te zien van de gegevens die u heeft opgegeven. Controleer de gegevens en klik op ‘new’. Uw CSR zal nu worden aangemaakt. Klik op ‘finish’ om het proces te voltooien. De CSR is nu opgeslagen op de aangegeven locatie. Deze zal lijken op het volgende voorbeeld:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC7DCCAdQCAQAwgaYxCzAJBgNVBAYTAk5MMRAwDgYDVQQIDAdEcmVudGhlMQ4w
DAYDVQQHDAVFbW1lbjEbMBkGA1UECgwSTmV0d29ya2luZzRhbGwgQi5WMQ4wDAYD
VQQLDAVTYWxlczEfMB0GA1UEAwwWd3d3Lm5ldHdvcmtpbmc0YWxsLmNvbTEnMCUG
CSqGSIb3DQEJARYYc2FsZXMubmV0d29ya2luZzRhbGwuY29tMIIBIjANBgkqhkiG
9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxG3vxWeYbNBfqVft68DaC5ORUmuK8CE3mGUh
EKLJgHbPuC7y7KE1mJekeNDv4gehG7gdhGBOobRTwDYru1VnFCmeXKvLXzIaCczR
+Xy09L6Itb1aOnLBv7p8VlxQ7OhViCJvmkAXJGHEcEex3ENaMMuw8YBnsw2JzOZv
IzBD1XZm04da2k1Ai0vmwH5aoYTA5F+gE9Izouc9Opkp2k9+tdjUY9uarrMRj7XS
E+hI4jqnHH32+vPNFziZ4QbVl5GpjMR/Q0GdIL8Bcu8Sw1u3cQSCu0ZzKZTG6oEJ
2oB8dVjc5BrtXfEYxF0s9T8HyXdx4NQuOtjN1beo6TQzP6s9QQIDAQABoAAwDQYJ
KoZIhvcNAQELBQADggEBABJ2vZSMHmErkGpZFRBudCEwR+SEPvdYqCVwojn6R4rZ
lAsbZ5TNng2GYWDMmoAsw6zq4/fd8q1cAoOG9fj6z3lEswpU3eqhc0f/wrVtfTN7
vc7yAB81FAcgw5Ad7c8h4oGrd3pYtXX/cLHSLSnpnXp9vc4nsWK3h88K8ZV9ih+e
eUK0JDV3wZ3ok80JTTkws48/txIApfV6J1P2SfHazK7kann39Mb0ZnIcfBeYK26R
APArN6rLh+Yx/gjqaCBo6sGZLx3J5o+W86zaSoo+v8wvPbNa4JNw8gg4PooY6JVE
MEU5t6hHjD9AkNCO8uOi1K+FqzHe0aMq0EVvoHw7AMg=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

De CSR die voor uw domeinnaam is gegenereerd kan nu gebruikt worden om een SSL certificaat aan te vragen op www.networking4all.com. Volg de stappen voor het aanvragen van een certificaat in onze SSL wizard. Bij de stap om de CSR in te vullen, kunt u de gegenereerde code uit het CSR scherm invullen.