Voorwaarden Networking4all

8 juli 2019 - versie 1.1

Voorwaarden leveranciers:

Digicert, GlobalSign, Cisofy, SSLLabs, F-Secure

Dit zijn de voorwaarden van Networking4all B.V., opgericht overeenkomstig de Nederlandse wetgeving en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 20099481 (hierna 'Networking4all' genoemd).

Networking4all levert online beveiligingsproducten en -diensten, waaronder digitale certificaten (TLS) en andere digitale handtekeningsoplossingen, beveiligingsscan en beveiligingsaudits, evenals beveiligingstools voor software (hierna 'Diensten' genoemd). Voor uitgebreide informatie gaat u naar www.Networking4all.com.

Artikel 1. Definities

Alle met hoofdletter geschreven termen in deze algemene voorwaarden worden, zowel in het enkelvoud als in het meervoud, geacht de in dit artikel beschreven betekenis te hebben.
1.1 Account: de online omgeving die door Networking4all beschikbaar wordt gesteld via de Website met als doel de Klant in staat te stellen om Diensten aan te vragen, te beheren of te configureren.
1.2 Gelieerde ondernemingen: elke rechtspersoon die wordt beheerd door één van de partijen, of die zelf één van de partijen beheert, waarbij 'beheren' de betekenis heeft van een direct of indirect eigendom van meer dan 50 procent van de stemrechten van de andere entiteit.
1.3 Overeenkomst: elke aanvaarde offerte of aanbieding van Networking4all, inclusief alle bijlagen hiervan, deze voorwaarden en, indien van toepassing, de gegevensverwerkersovereenkomst en/of vrijwaringsverklaring voor beveiligingsaudits die tussen de partijen is afgesloten.
1.4 Klant: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt uit hoofde van zijn beroep of bedrijf dat een Overeenkomst afsluit, of heeft afgesloten, met Networking4all.
1.5 Vertrouwelijke informatie: alle informatie die wordt aangemerkt als vertrouwelijk of die redelijkerwijs dient te worden beschouwd als vertrouwelijk.
1.6 Klantgegevens: alle gegevens en materialen die door de Klant worden verstrekt aan Networking4all, of die worden geüpload, verwerkt of opgeslagen door middel van Software, evenals alle gegevens en materialen waartoe Networking4all toegang verkrijgt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
1.7 Documentatie: alle documentatie voor de Software en Diensten die door Networking4all zijn ontwikkeld en/of beschikbaar gesteld aan de Klant onder de Overeenkomst.
1.8 Medewerkers: elke natuurlijke persoon die bij/door Networking4all in dienst of gecontracteerd is of was gedurende de termijn van de Overeenkomst.
1.9 Eindgebruikers: alle eindgebruikers van de Software, inclusief iedereen die gebruikmaakt van de Software ten behoeve van de Klant, zoals zijn medewerkers of de door hem ingeschakelde opdrachtnemers. 1.10 Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, rechten op bedrijfsnamen, handelsnaamrechten, handelsmerkrechten, rechten op knowhow, handelsgeheimen, octrooien, modelrechten en naburige rechten.
1.11 Licenties: de rechten om Software of Materialen te gebruiken die eigendom zijn van één van de leveranciers van Networking4all of van Networking4all zelf, zoals verder beschreven in de Overeenkomst.
1.12 Materialen: alle materialen ontwikkeld ten behoeve van of geleverd aan de Klant of derden onder de Overeenkomst, zoals Software, Documentatie en trainingsmaterialen, rapporten, concepten, afbeeldingen, teksten en alle andere intellectuele scheppingen, evenals gegevensdragers en media waarop de materialen worden opgeslagen.
1.13 Kantooruren: de tijd van 9:00 tot 17:00 uur (CET / CEST) op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële Nederlandse feestdagen.
1.14 Software: alle software die is ontwikkeld of wordt geleverd door Networking4all onder de Overeenkomst, en welke onder andere kan bestaan uit websites, (web)applicaties en mobiele applicaties, zowel in objectcode als in broncode.
1.15 Website: www.Networking4all.com.

Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1 De Overeenkomst tussen de partijen komt tot stand wanneer de Klant (1) een Account aanmaakt op de Website, (2) een elektronische bestelling plaatst via zijn Account welke vervolgens wordt bevestigd, en/of (3) een door Networking4all uitgebrachte offerte aanvaardt.
2.2 Offertes zijn zonder verdere verplichting en zijn gedurende 30 dagen geldig vanaf de datum dat deze zijn verzonden door Networking4all, tenzij expliciet anders vermeld in de offerte.
2.3 Verschuldigde bedragen worden op de Website genoemd tijdens het bestelproces via de Account of in de door Networking4all uitgebrachte offerte. De beschrijving van de Diensten zoals weergegeven op de Website of vermeld in de offerte zal bindend zijn.
2.4 Indien de offerte is gebaseerd op door de Klant verstrekte informatie en de informatie blijkt onjuist te zijn, dan heeft Networking4all het recht haar prijzen hierop aan te passen.
2.5 Indien de Klant een offerte niet formeel aanvaardt, maar de indruk wekt deze te aanvaarden (bijvoorbeeld door Networking4all te vragen om activiteiten uit te voeren die onderdeel zijn van de offerte), zal dit worden beschouwd als het aanvaarden van de offerte.
2.6 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de offerte, zal Networking4all daaraan niet zijn gebonden. In dat geval zal de Overeenkomst niet tot stand komen, tenzij Networking4all expliciet anders aangeeft.
2.7 Indien de Klant aan Networking4all vraagt om bepaalde Diensten te leveren zonder te wachten op een formele offerte, zullen deze diensten of activiteiten door de Klant worden vergoed op basis van nacalculatie en van de werkelijke kosten, volgens de gebruikelijke tarieven van Networking4all voor de specifieke Diensten.
2.8 Indien Networking4all Software en/of Diensten van derden levert onder de Overeenkomst (bijv. Licenties of TLS-certificaten) kunnen aanvullende voorwaarden van de betreffende toeleverancier gelden. Voorwaarden van toeleveranciers van Networking4all zijn te vinden op de Website en worden op verzoek beschikbaar gesteld. De Klant zal worden geacht de desbetreffende voorwaarden te hebben aanvaard.
2.9 De volgende rangorde zal gelden (van hoog naar laag) in geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties tussen de bepalingen in de toepasselijke documenten:

a. de vrijwaringsverklaring voor beveiligingsaudits (indien van toepassing);
b. de gegevensverwerkersovereenkomst (indien van toepassing);
c. de offerte of aanbieding;
d. bijlagen bij de offerte of aanbieding;
e. aanvullende voorwaarden van toeleveranciers van Networking4all (indien van toepassing);
f. deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

3.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Networking4all alle commercieel redelijke inspanningen leveren om zo snel mogelijk de Diensten te leveren binnen het overeengekomen tijdsbestek. Data en schema's zijn schattingen en zullen niet worden beschouwd als definitieve uiterste termijnen, tenzij expliciet anders aangegeven.
3.2 De Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. De Klant zal, onder andere:
a. alle informatie en materialen verstrekken waarvan Networking4all aangeeft dat deze zijn vereist of waarvan de Klant redelijkerwijs dient te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; en
b. aan Networking4all toegang verlenen tot alle locaties, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, en zal ter plekke alle redelijkerwijs door Networking4all vereiste ondersteuning bieden.
3.3 Indien informatie en materialen die redelijkerwijs zijn vereist voor de uitvoering van de Overeenkomst niet beschikbaar zijn voor Networking4all of niet tijdig aan Networking4all worden verstrekt, zal Networking4all , behoudens haar overige rechten en rechtsmiddelen, het recht hebben om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
3.4 De Klant verklaart en garandeert dat de informatie en materialen die aan Networking4all worden verstrekt in verband met de uitvoering van de Overeenkomst nauwkeurig, volledig en actueel zijn.
3.5 Networking4all is niet verplicht om rekening te houden met verzoeken van de Klant met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst indien, volgens de professionele opinie van Networking4all, het verzoek de correcte en tijdige levering van de Dienst en/of het functioneren van de Software kan belemmeren.
3.6 In het geval dat de Klant vraagt om diensten of activiteiten die buiten de werkingssfeer van de Overeenkomst vallen, zullen deze diensten of activiteiten door de Klant worden vergoed op basis van nacalculatie en van de werkelijke kosten, volgens de gebruikelijke tarieven van Networking4all voor de specifieke Diensten.
3.7 Networking4all zal bij de uitvoering van de Overeenkomst het recht hebben om derden in te schakelen. Alle bijbehorende kosten zullen worden gedragen door Networking4all, tenzij de partijen expliciet anders zijn overeengekomen.

Artikel 4. Licenties

4.1 Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Networking4all voor de Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een of meerdere Licenties, gelden voorts de bepalingen in dit artikel.
4.2 Alle Intellectuele eigendomsrechten betreffende de Software en Materialen die zijn ontwikkeld of beschikbaar gesteld in verband met de Overeenkomst berusten uitsluitend bij Networking4all of haar leveranciers.
4.3 De Klant verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten die voortvloeien onder de Overeenkomst of die schriftelijk zijn toegekend. Voor het overige zal de Klant de Software of Materialen niet verveelvoudigen of publiceren. Het is niet toegestaan:
a. kopieën te maken of de Software of Materialen te gebruiken op een wijze die buiten de werkingssfeer van de Overeenkomst valt;
b. De Software of Materialen in sublicentie te geven en te verspreiden of op andere wijze beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Networking4all;
c. de Software of Materialen op enige manier te wijzigen, of om aanduidingen betreffende de Intellectuele eigendomsrechten van Networking4all of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen; en
d. de broncode van de Software te reverse engineeren, decompileren of op andere wijze te proberen de broncode uit de Software te herleiden, behoudens voor zover dit volgens dwingend recht is toegestaan.
4.4 Networking4all zal gerechtigd zijn om technische maatregelen te implementeren om de Software en Materialen te beschermen tegen onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik. Indien dergelijke maatregelen worden geïmplementeerd door Networking4all, is het de Klant niet toegestaan dergelijke maatregelen te omzeilen of te verwijderen.

Artikel 5. TLS-certificaten

5.1 Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Networking4all voor de Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een of meerdere TLS-certificaten (of vergelijkbare digitale certificaten), gelden voorts de bepalingen in dit artikel.
5.2 De toepassing en verlening van certificaten zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de leverancier ten dienste waarvan Networking4all bemiddelt. De betreffende leverancier zal een beslissing nemen of het certificaat wordt verleend en zal de noodzakelijke validaties uitvoeren betreffende het certificaat. De Klant zal hiervoor toestemming verlenen en/of garanderen dat toestemming is verleend voordat een certificaat wordt aangevraagd.
5.3 Het certificaat zal geldig zijn gedurende de overeengekomen termijn, tenzij het tussentijds wordt ingetrokken. Networking4all en/of de toeleverancier kunnen het certificaat tussentijds intrekken indien:
a. duidelijk wordt dat de Klant en/of door hem ingeschakelde derden onjuiste informatie hebben verstrekt om het certificaat te verkrijgen;
b. de Klant en/of door hem ingeschakelde derden de kosten voor het verkrijgen van het certificaat niet hebben betaald of dit niet hebben gedaan binnen de vermelde periode; of
c. indien de betrouwbaarheid van het certificaat, naar het oordeel van Networking4all en/of de leverancier is gecompromitteerd.
5.4 In geval van intrekking heeft de Klant geen recht op volledige of gedeeltelijke vergoeding van de kosten van het certificaat, tenzij de intrekking is te wijten aan een wanprestatie van Networking4all die niet binnen een redelijk tijdsbestek is opgelost. Networking4all zal dan kosteloos een nieuw certificaat verstrekken dat geldig is gedurende de termijn van de Overeenkomst ter vervanging van het certificaat dat vóór de vervaldatum is ingetrokken.
5.5 Networking4all zal proberen vóór de vervaldatum de Klant te informeren dat het certificaat moet worden verlengd. De Klant blijft echter verantwoordelijk voor de tijdige verlenging van zijn certificaten.

Artikel 6. Accounts

6.1 Voor het aanvragen, beheren of configureren van bepaalde Software en/of Diensten kan een Account zijn vereist. De Klant kan rechtstreeks via de Website een Account registreren. Accounts zijn uitsluitend bedoeld voor individueel gebruik en mogen niet worden gedeeld door meerdere Eindgebruikers.
6.2 De Klant moet de toegang tot het Account beveiligen door de gebruikersnaam en het wachtwoord te beschermen tegen toegang van derden. In het bijzonder dient de Klant zijn inloggegevens (d.w.z. gebruikersnaam en wachtwoord) strikt geheim te houden.
6.3 Networking4all mag ervan uitgaan dat alle handelingen die vanaf het Account van de Klant worden verricht, geautoriseerd zijn en worden gecontroleerd door de Klant. De Klant is volledig aansprakelijk voor alle handelingen die vanaf zijn Account worden verricht.
6.4 Indien inloggegevens per ongeluk openbaar worden gemaakt of op andere wijze bekend worden bij een derde, dient de Klant Networking4all onmiddellijk hierover te informeren en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om misbruik van het Account te voorkomen.

Artikel 7. Gebruik van de Software

7.1 De Klant verklaart en garandeert dat de Software niet zal worden gebruikt voor overtreding van toepasselijke wetgeving, de Overeenkomst of alle rechten van derden (zoals Intellectuele eigendomsrechten). De Klant zal Networking4all vrijwaren van en tegen alle claims en vorderingen tot schadevergoeding die verband houden met de hiervoor genoemde verklaringen en garanties.
7.2 Het is niet toegestaan om de Software te gebruiken op een manier die overlast of hinder veroorzaakt voor derden en/of andere klanten van Networking4all. Hiertoe behoort (onder andere) het gebruik van eigen scripts of programma's voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data of het overmatig vaak starten van de Software.
7.3 Indien Networking4all merkt of door een derde wordt geïnformeerd dat er (vermoedelijk) onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik wordt gemaakt van de Software, zal Networking4all gerechtigd zijn om alle redelijke maatregelen te nemen om het (vermoede) onrechtmatige of ongeautoriseerde gebruik te beëindigen. Networking4all is niet aansprakelijk voor alle schade die hierdoor wordt veroorzaakt.
7.4 Indien, volgens de professionele opinie van Networking4all, de continue werking van de computersystemen of het netwerk van Networking4all daadwerkelijk schade is toegebracht, wordt bedreigd of op het spel staat, kan Networking4all alle stappen nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om deze schade of bedreigingen te beëindigen of af te wenden.
7.5 De Klant zal Eindgebruikers informeren over de inhoud van deze algemene voorwaarden en zorgen dat deze worden nageleefd. De Klant zal Networking4all vrijwaren van alle claims en vorderingen tot schadevergoeding die het gevolg zijn van eventuele overtreding van deze algemene voorwaarden door de Eindgebruikers.

Artikel 8. Beschikbaarheid en onderhoud

8.1 Tenzij partijen een afzonderlijke service level agreement afsluiten, kan Networking4all de beschikbaarheid van de Software niet garanderen. Networking4all zal echter alle commercieel redelijke pogingen ondernemen om de Software zo veel mogelijk beschikbaar te houden.
8.2 Networking4all zal zich inspannen om de Software up-to-date te houden. Networking4all is hiervoor echter gedeeltelijk afhankelijk van haar toeleveranciers. Networking4all is gerechtigd om bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel de Software niet ten goede komt.
8.3 Networking4all onderhoudt de Software actief. Networking4all probeert onderhoudswerkzaamheden minimaal 14 dagen vooraf via e-mail, de Website en/of het Account aan te kondigen.
8.4 In noodsituaties (bijvoorbeeld in geval van kritieke kwetsbaarheden) kan een onmiddellijke interventie noodzakelijk zijn. Spoedonderhoud kan op elk willekeurig moment worden uitgevoerd en zonder voorafgaande kennisgeving.
8.5 Networking4all kan van tijd tot tijd functionaliteit aan de Software toevoegen of functionaliteit wijzigen. Suggesties en feedback van de Klant zijn welkom, maar Networking4all beslist uiteindelijk welke functionaliteit zal worden toegevoegd of gewijzigd.
8.6 Networking4all zal alle commercieel redelijke pogingen ondernemen om vooraf updates en upgrades aan te kondigen die wezenlijke gevolgen hebben voor de functionaliteit van de Software.

Artikel 9. Ondersteuning

9.1 De Klant wordt verzocht om de Documentatie te controleren voordat hij bij Networking4all een ondersteuningsaanvraag indient. Indien de Documentatie geen oplossing biedt, kan de Klant contact opnemen met de helpdesk van Networking4all via de chatfunctie van de Website, of door een verzoek in te dienen via support@Networking4all.com of +31 (0)20 788 10 31.
9.2 De helpdesk van Networking4all is beschikbaar tijdens Kantooruren. Networking4all streeft ernaar verzoeken aan de helpdesk zo snel mogelijk te beantwoorden. De benodigde tijd om het verzoek in behandeling te nemen zal echter afhangen van de aard en de strekking van het verzoek.
9.3 Ondersteuningsdiensten welke niet zijn omschreven in dit artikel, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het monitoren van de Diensten; het bieden van ondersteuning middels remote control; het bieden van bepaalde prestatienormen zoals responstijd en beschikbaarheid van de helpdesk buiten Kantooruren, kunnen worden afgenomen middels een als zodanig aangeduide afzonderlijke service level agreement.

Artikel 10. Klantgegevens

10.1 Alle Klantgegevens blijven eigendom van de Klant of Eindgebruikers. Networking4all verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om deze Klantgegevens te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
10.2 Na beëindiging of het verlopen van de Overeenkomst zal Networking4all het recht hebben om alle Klantgegevens te verwijderen of te wissen, zonder de verplichting om een kopie van de Klantgegevens aan de Klant te verstrekken. De Klant is verantwoordelijk voor het maken van back-ups en/of het opslaan van Klantgegevens op een andere locatie.

Artikel 11. Relatiebeding

11.1 Gedurende de termijn van de Overeenkomst en één jaar daarna zullen de Klant en zijn Gelieerde ondernemingen geen aanbiedingen doen om Medewerkers in dienst te nemen of in te huren, of Medewerkers op enige andere manier activiteiten laten verrichten (bijvoorbeeld op basis van een contract voor het uitvoeren van bepaalde diensten), direct noch indirect, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Networking4all.
11.2 Indien de Klant of enige wijze verzuimt om de voorgaande bepaling op te volgen, zal de Klant een direct opeisbare boete van € 15.000 per overtreding en € 500 voor elke dag de overtreding voortduurt, verbeuren, zonder dat er verdere handelingen of formaliteiten zijn vereist.
11.3 Het voornoemde zal gelden behoudens alle overige rechten van Networking4all, waaronder het recht op vordering van nakoming of schadeloosstelling voor de schade die door de overtreding is veroorzaakt.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1 Elke partij die Vertrouwelijke informatie ontvangt van de andere partij zal het vertrouwelijke karakter hiervan met een redelijke mate van zorgvuldigheid beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking gedurende de termijn van deze Overeenkomst en voor een periode van 2 jaar daarna.
12.2 Vertrouwelijke informatie zal uitsluitend worden verstrekt aan medewerkers en/of (onder)aannemers op basis van het beginsel van kennisnemingsbehoefte. Beide partijen verklaren en garanderen dat medewerkers en/of (onder)aannemers die Vertrouwelijke informatie ontvangen, gebonden zijn aan geheimhouding door middel van een schriftelijke overeenkomst.
12.3 Vertrouwelijke informatie kan openbaar worden gemaakt als reactie op een geldig gerechtelijk of ander overheidsbevel, mits (indien dit volgens een dergelijk bevel is toegestaan) de openbaarmakende partij zo snel mogelijk wordt geïnformeerd na ontvangst van het bevel en de mogelijkheid krijgt om verhaalsrecht uit te oefenen tegen dergelijke openbaarmaking.
12.4 Informatie die anders Vertrouwelijke informatie zou zijn, zal niet als vertrouwelijk worden beschouwd voor zover de ontvangende partij door middel van schriftelijke documenten aantoont dat de informatie:
a. door de ontvangende partij rechtmatig is verkregen uit voor het algemene publiek beschikbare bronnen, zoals kranten, octrooidatabases of informatieve websites;
b. door de ontvangende partij rechtmatig is verkregen van een derde, mits deze derde geen inbreuk maakt op enige geheimhoudingsplicht ten opzichte van de openbaarmakende partij;
c. reeds in het bezit was van de ontvangende partij vóór de datum waarop deze door de openbaarmakende partij werd verstrekt; of
d. onafhankelijk door de ontvangende partij is ontwikkeld en zonder gebruik van enige informatie van de openbaarmakende partij.
12.5 Op het eerste verzoek van de openbaarmakende partij, evenals onmiddellijk na beëindiging van de Overeenkomst, dient de ontvangende partij alle Vertrouwelijke informatie die in haar bezit is te vernietigen of te verwijderen, en te melden dat dit is gedaan.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van Networking4all voor schade die de Klant op welke gronden dan ook heeft geleden is beperkt (voor elk voorval of reeks gerelateerde voorvallen) tot een bedrag dat gelijk is aan de betalingen die de Klant onder de Overeenkomst verplicht is te doen (exclusief btw).
13.2 Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, is de aansprakelijkheid van Networking4all beperkt (voor elk voorval of reeks gerelateerde voorvallen) tot een bedrag dat gelijk is aan de betalingen die de Klant onder de Overeenkomst verplicht is te doen (exclusief btw) in het jaar waarin de schade is opgetreden.
13.3 De aansprakelijkheid van Networking4all voor gevolgschade, inkomensverlies, gemiste besparingen, dataverlies of -lekken, en schade vanwege bedrijfsstagnatie, wordt expliciet uitgesloten. In geen geval zal de totale vergoeding die door Networking4all moet worden betaald, meer bedragen dan € 25.000.
13.4 Eventuele beperkingen van aansprakelijkheid zullen niet gelden, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het management van Networking4all.
13.4 Om recht op schadevergoeding te doen gelden moet de Klant schade zo snel mogelijk nadat de schade is opgetreden schriftelijk melden aan Networking4all. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van een periode 6 maanden nadat de schade is opgetreden.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Networking4all is gerechtigd zich te beroepen op overmacht als de uitvoering of de prestaties van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of voor onbepaalde tijd, onmogelijk worden gemaakt of bemoeilijkt door omstandigheden waarop zij geen invloed kan uitoefenen.
14.2 Networking4all is in elk geval gerechtigd om zich te beroepen op overmacht in geval van storingen van internet of de telecommunicatie-infrastructuur, (distributed) denial-of-service-aanvallen of andere netwerk- of hackeraanvallen, contractbreuk door de leveranciers waarvan Networking4all afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, ongeregeldheden, opstanden, binnenlandse onrust, arbeidsgeschillen, ongevallen, overheidsacties, oorlog, brand, overstromingen, leveringsvertraging en invoer- of uitvoerbeperkingen.
14.3 In het geval dat een overmachtssituatie meer dan 3 maanden duurt, zullen beide partijen gerechtigd zijn om de Overeenkomst te beëindigen. De partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade in geval van overmacht.

Artikel 15. Betalingsvoorwaarden

15.1 Door de Klant te betalen bedragen kunnen vooraf worden gefactureerd. De Klant zal de gefactureerde bedragen binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen, tenzij expliciet anders overeengekomen.
15.2 De Klant gaat akkoord met elektronische facturering. Klachten en geschillen over een factuur geven de Klant nooit het recht om de betaling op te schorten.
15.3 Wanneer een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de Klant in verzuim zonder dat verdere kennisgeving van verzuim is vereist. Behalve het bedrag en de verschuldigde rente zal de Klant ook verplicht zijn om alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden, inclusief de kosten voor advocaten, juridisch adviseurs, deurwaarders en incassobureaus.
15.4 Wanneer een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Networking4all gerechtigd de toegang tot de Software te beperken of te blokkeren, en om haar Diensten op te schorten totdat alle openstaande bedragen volledig zijn voldaan. Networking4all is niet aansprakelijk voor alle schade die hierdoor wordt veroorzaakt.
15.5 Alle aan Networking4all verschuldigde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar indien de Klant surseance van betaling aanvraagt, de Klant zijn faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of het bedrijf van de Klant wordt opgeheven of beëindigd.
15.6 Alle door Networking4all vermelde bedragen zijn in euro en exclusief btw en overige toepasselijke belastingen, tenzij expliciet anders aangegeven.

Artikel 16. Duur en beëindiging

16.1 De partijen gaan de Overeenkomst aan voor de in de offerte of offertebevestiging genoemde periode als de Overeenkomst wordt gesloten via de Website. Indien de offerte of de offertebevestiging onvoldoende uitsluitsel geeft, wordt ervan uitgegaan dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale periode van 1 jaar.
16.2 Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal deze stilzwijgend met dezelfde periode als oorspronkelijk overeengekomen worden verlengd , tenzij één van de partijen minimaal 1 maand vóór de verlenging een schriftelijke opzegging verstrekt.
16.3 Beide partijen zijn gerechtigd om de aangegane Overeenkomst voor onbepaalde tijd te beëindingen door minimaal 3 maanden openbaarmakende de beëindiging een schriftelijke opzegging te verstrekken.
16.4 Networking4all kan de Overeenkomst per direct opschorten of beëindingen door de Klant een schriftelijke kennisgeving te verstrekken in het geval dat de Klant surseance van betaling aanvraagt, de Klant faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard, of het bedrijf van de Klant wordt opgeheven of beëindigd.
16.5 Indien Networking4all de uitvoering van de Overeenkomst opschort, behoudt zij de rechten onder de toepasselijke wetgeving en de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, worden alle vorderingen van Networking4all direct opeisbaar.
16.6 De Klant kan zich niet beroepen op Artikel 6:271 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17. Prijsaanpassingen

17.1 Indien een leverancier van Networking4all zijn prijzen voor een specifiek product of dienst verhoogt, is Networking4all gerechtigd om deze verhoging door te voeren naar de Klant, zonder dat de Klant de Overeenkomst kan beëindingen.
17.2 Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Networking4all gerechtigd om op elk willekeurig moment de berekende prijzen te wijzigen. Networking4all zal de Klant hiertoe ten minste 30 dagen van tevoren per e-mail op de hoogte stellen van de prijswijzigingen. In het geval van een prijsverhoging, is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst te beëindingen vóór de datum waarop de nieuwe prijzen ingaan door binnen 14 dagen na mededeling van de prijsverhoging een schriftelijke kennisgeving te sturen naar Networking4all.
17.3 Networking4all is gerechtigd om elk jaar op 1 januari alle met de Klant overeengekomen prijzen met maximaal 2,5% te verhogen, zonder dat de Klant gerechtigd is om op te zeggen.

Artikel 18. Wijzigingen

18.1 Networking4all behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per e-mail. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde zonder aankondiging vooraf worden doorgevoerd.
18.2 Indien de Klant een wijziging van deze voorwaarden niet wenst te accepteren, kan deze de Overeenkomst tot de datum van inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden opzeggen.

Artikel 19. Meldingenprocedure

19.1 De klachtenprocedure van Networking4all is te vinden op deze pagina.
19.2 Op deze pagina kunt u tevens terecht voor het melden van verbeterpunten of complimenten.

Artikel 20. Overige bepalingen

20.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
20.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders voorgeschreven moeten alle geschillen die kunnen ontstaan al gevolg van de Overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank in de plaats van de hoofdvestiging van Networking4all.
20.3 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. De partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.
20.4 Networking4all is gemachtigd haar rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de bedrijfsactiviteiten verwerft waaraan de Overeenkomst is onderworpen.
20.5 De door Networking4all ontvangen en opgeslagen versie van enige communicatie tussen de partijen zal worden beschouwd als de authentieke versie, tenzij Networking4all kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.
20.6 De partijen stellen elkaar te allen tijde onmiddellijk op de hoogte van alle relevante wijzigingen van naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en, indien hierom wordt verzocht, bankrekeningnummers.