Bijzondere voorwaarden SSL

1. Na het volledig en op juiste wijze volgen van de aanvraag procedure via onze website en na ondertekening en toezending van de aanvraag aan Networking4all dan wel elektronische indiening via onze website, zullen wij de in de aanvraag gespecificeerde producten en voor de door u aangegeven duur in behandeling nemen (hierna kortheidshalve de “Aanvraag”).

2. Indien u kiest voor het online indienen van uw Aanvraag met gelijktijdige elektronische betaling, zal Networking4all uw Aanvraag in behandeling nemen zodra Networking4all de elektronische betaling van u heeft ontvangen dan wel - voorzover deze optie voor het betreffende product beschikbaar is -  u akkoord bent gegaan met één van de andere via de website aangegeven betalingsmethoden en/of voorwaarden.

3. U verklaart voorafgaand aan het invullen van de Aanvraag kennis te hebben genomen van de producten en de voorwaarden (hierna te noemen de “Bijzondere Voorwaarden”) waarnaar in de Aanvraag wordt verwezen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

4. Honorering van uw Aanvraag is afhankelijk van de beschikbaarheid van de door u aangegeven producten voor de door u gewenste duur. Zolang van de zijde van Networking4all nog geen uitvoering is gegeven aan het bepaalde in deze overeenkomst is Networking4all gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden, zonder dat Networking4all terzake enige vorm van (schade-) vergoeding aan u verschuldigd is. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval terstond aan u worden gerestitueerd, behoudens ingeval ontbinding het gevolg is van uw handelen of nalaten.

5. Na acceptatie van uw Aanvraag door Networking4all ontstaat een overeenkomst tussen u en Networking4all B.V., waarbij Networking4all B.V. aan u - behoudens voor zover sprake is van een weigering als hieronder sub 7 en 8 genoemd - de in de Aanvraag nader gespecificeerde certificaten beschikbaar zal stellen voor de in de Aanvraag genoemde duur tegen betaling van de overeengekomen vergoeding en in overeenstemming met de in de Aanvraag genoemde bijzonder voorwaarden, de algemene voorwaarden en de voorwaarden die de CA stelt ten aanzien van het gebruik van de hierna sub 5 genoemde certificaten.

6. Networking4all is gemachtigd door de Certificate Authority of Certificaat Autoriteit (hierna te noemen “CA”) beheerde certificaten te verkopen. Deze CA’s stellen voorwaarden aan het gebruik van deze certificaten en hebben het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. Networking4all heeft daarop geen invloed. Derhalve zijn naast de door Networking4all gestelde voorwaarden, ten aanzien van het gebruik van de certificaten eveneens de door de CA gestelde voorwaarden van toepassing. Voor wat betreft de door de CA’s gestelde voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de betreffende CA.

7. Op de overeenkomst tussen u en Networking4all zijn naast de in de Aanvraag genoemde Bijzondere Voorwaarden, tevens de algemene voorwaarden van Networking4all BV van toepassing. Aan deze overeenkomst en de algemene voorwaarden kan de CA derdenbescherming ontlenen.

8. In het kader van deze overeenkomst dient u bepaalde gegevens beschikbaar te stellen welke zullen worden gebruikt voor de validatie van de certificaten. Deze gegevens dient u tijdens de aanvraagprocedure aan ons beschikbaar te stellen.

9. Wij zullen deze gegevens gebruiken voor het verwerken van uw Aanvraag en deze beschikbaar stellen aan de betreffende CA. Door middel van uw Aanvraag machtigt u ons om aan de CA de benodigde (persoons-) gegevens te verstrekken.

10. Wij zullen na acceptatie en de verdere afwikkeling van uw Aanvraag, de door u ingediende gegevens zoveel mogelijk controleren maar aanvaarden daarvoor verder geen aansprakelijkheid. Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen er in resulteren dat wij uw Aanvraag niet in behandeling nemen of dat validatie door de CA wordt geweigerd of vertraagd.

11. Het verstrekken van onjuiste informatie, en de daardoor ontstane vertraging in of weigering tot verstrekking door de CA levert geen grond op voor beëindiging van de overeenkomst uwerzijds.

12. Wij hebben te allen tijde het recht om aanvullende informatie of bewijs te verlangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende vertraging, kosten of schade.

13. Indien de CA weigert om de door u bestelde certificaten te verstrekken en deze weigering het gevolg is van handelen of nalaten van u, heeft Networking4all het recht om de overeenkomst voor die certificaten die niet kunnen worden geleverd (partieel) te ontbinden. In dat geval zal u aan Networking4all ter dekking van de kosten een vergoeding verschuldigd zijn ter hoogte van 10% van de overeengekomen prijs die betrekking heeft op de niet geleverde certificaten. Networking4all zal na aftrek van genoemde kosten de resterende koopsom aan u restitueren cq. afzonderlijk in rekening brengen.

14. De door u verkregen certificaten zijn niet overdraagbaar.

15. De kosten en vergoedingen voor de certificaten staan vermeld op onze website. De ten aanzien van de certificaten geldende prijzen en tarieven kunnen steeds worden aangepast met het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex „Alle huishoudens‟), vermeerderd met ten hoogste 15 %. Deze aanpassing levert geen grond op voor opzegging als is genoemd in artikel 3 van de algemene voorwaarden.

16. U blijft zelf verantwoordelijk voor de installatie en een juist gebruik van de aan u geleverde certificaten alsmede de deugdelijke werking van de apparatuur waarop de certificaten zijn geïnstalleerd. Een installatie handleiding voor gangbare configuraties treft u op onze website aan.

17. Indien aan uw zijde wijzigingen in uw organisatie worden doorgevoerd die relevant zijn voor uw identiteit of het beheer van de certificaten zult u dat per omgaande aan ons melden. Niet tijdige, onjuiste of onvolledige meldingen kunnen resulteren in het beëindigen of opschorten van de dienstverlening, maar ontslaan u niet van uw betalingsverplichting.

18. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u bevoegd te zijn om Opdrachtgever te vertegenwoordigen.

Informatie

Heeft u vragen over deze documenten? Neem dan contact met ons op.


Pers informatie

+31 (0)20 788 10 30
communication@networking4all.com

Persoonlijk

Persoonlijk

Wij zoeken altijd een oplossing op maat, indien nodig komen we bij u langs.
Bereikbaar

Bereikbaar

Wij zijn altijd bereikbaar via een van onze communicatiekanalen.
Veiligheid voorop

Veiligheid voorop

Wij zoeken altijd oplossingen op basis van de beste veiligheid.
No nonsense

No nonsense

Wij blijven bijleren, zodat we u steeds weer kunnen helpen met uw digitale beveiliging.
SSL, CODE SIGNING & DIGITAL IDS
Digital Security