OpenSSL (Apache NginX)

De volgende commando's worden op commandline uitgevoerd.

Om een CSR aan te maken op een Apache of Nginx server moet er eerst bepaald worden in welke directory de CSR wordt opgeslagen. Dit voorbeeld gebruikt het volgende pad:

cd /etc/ssl/certs

Indien er nog geen private key is aangemaakt, zal eerst het volgende commando moeten worden uitgevoerd:

openssl req -sha256 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout www.uwdomeinnaam.nl.key -out www.uwdomeinnaam.nl.csr (Vervang 'www.uwdomeinnaam.nl' met de domeinnaam waar de CSR voor zal worden aangemaakt.)

Hierna zal de server automatisch vragen om gegevens die verplicht zijn voor het aanmaken van een CSR. Vul steeds de volgende gegevens in en druk op enter.

 • Country name (2 letter code): NL (de landcode in hoofdletters)
 • State or Province Name (full name): Noord-holland (de volledige naam van de provincie)
 • Locality Name (city): Amsterdam (de plaatsnaam)
 • Organization name: Bedrijfsnaam B.V. (de bedrijfsnaam zoals deze ook bijvoorbeeld in het register van de Kamer van Koophandel is opgenomen)
 • Organizational Unit Name (section): Sales (de afdelingsnaam)
 • Common Name (server FQDN or Your name): www.yourdomainname.com (de Common Name van het domein waarvoor het certificaat wordt aangemaakt. Wanneer er een wildcard certificaat wordt aangevraagd, moet u hier *.uwdomeinnaam.nl invoeren.)
 • Email address: sales@uwdomeinnaam.nl (Het e-mail adres)
 • A challenge password: Dit veld moet worden leeggelaten. Druk op enter.
 • An optional company name: Dit veld moet worden leeggelaten. Druk op enter.

Voer nu het commando 'ls -l' uit. Dit geeft een resultaat dat lijkt op het volgende voorbeeld:

-rw-r-r-1 root root 1.1k Feb 15 11:42 www.uwdomeinnaam.nl.csr

-rw-r-r-1 root root 1.7k Feb 15 11:42 www.uwdomeinnaam.nl.key

Het bestand www.uwdomeinnaam.nl.key is uw private key. Bewaar deze dus goed, en zorg dat deze niet in handen van derden kan vallen. Het bestand www.uwdomeinnaam.nl.csr is uw CSR die u kunt gebruiken om uw SSL certificaat aan te vragen. Open dit CSR bestand met het commando:

cat www.uwdomeinnaam.nl.csr

Dit geeft een resultaat dat lijkt op het volgende voorbeeld:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- MIIC7DCCAdQCAQAwgaYxCzAJBgNVBAYTAk5MMRAwDgYDVQQIDAdEcmVudGhlMQ4w DAYDVQQHDAVFbW1lbjEbMBkGA1UECgwSTmV0d29ya2luZzRhbGwgQi5WMQ4wDAYD VQQLDAVTYWxlczEfMB0GA1UEAwwWd3d3Lm5ldHdvcmtpbmc0YWxsLmNvbTEnMCUG CSqGSIb3DQEJARYYc2FsZXMubmV0d29ya2luZzRhbGwuY29tMIIBIjANBgkqhkiG 9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxG3vxWeYbNBfqVft68DaC5ORUmuK8CE3mGUh EKLJgHbPuC7y7KE1mJekeNDv4gehG7gdhGBOobRTwDYru1VnFCmeXKvLXzIaCczR +Xy09L6Itb1aOnLBv7p8VlxQ7OhViCJvmkAXJGHEcEex3ENaMMuw8YBnsw2JzOZv IzBD1XZm04da2k1Ai0vmwH5aoYTA5F+gE9Izouc9Opkp2k9+tdjUY9uarrMRj7XS E+hI4jqnHH32+vPNFziZ4QbVl5GpjMR/Q0GdIL8Bcu8Sw1u3cQSCu0ZzKZTG6oEJ 2oB8dVjc5BrtXfEYxF0s9T8HyXdx4NQuOtjN1beo6TQzP6s9QQIDAQABoAAwDQYJ KoZIhvcNAQELBQADggEBABJ2vZSMHmErkGpZFRBudCEwR+SEPvdYqCVwojn6R4rZ lAsbZ5TNng2GYWDMmoAsw6zq4/fd8q1cAoOG9fj6z3lEswpU3eqhc0f/wrVtfTN7 vc7yAB81FAcgw5Ad7c8h4oGrd3pYtXX/cLHSLSnpnXp9vc4nsWK3h88K8ZV9ih+e eUK0JDV3wZ3ok80JTTkws48/txIApfV6J1P2SfHazK7kann39Mb0ZnIcfBeYK26R APArN6rLh+Yx/gjqaCBo6sGZLx3J5o+W86zaSoo+v8wvPbNa4JNw8gg4PooY6JVE MEU5t6hHjD9AkNCO8uOi1K+FqzHe0aMq0EVvoHw7AMg=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

De CSR die voor uw domeinnaam is gegenereerd kan nu gebruikt worden om een SSL certificaat aan te vragen op www.networking4all.com. Volg de stappen voor het aanvragen van een certificaat in onze SSL wizard. Bij de stap om de CSR in te vullen, kunt u de gegenereerde code uit uw CSR bestand invullen.

Microsoft IIS 8 en 8.5

Het aanmaken van een CSR in Microsoft IIS 8 en 8.5 gebeurt rechtstreeks op de Windows server.

Om een CSR aan te maken in Microsoft Windows Server 2016 met IIS 10.0 kunt u gebruik maken van de functionaliteit in uw IIS Manager.

Open de IIS Manager, selecteer uw server uit het Connections-menu en ga naar de menu-optie 'Server Certificates'. Ga vervolgens naar de optie 'Create Certificate Request' in het Actions-menu aan de rechterkant van het venster.

Er wordt een nieuw venster geopend. Vul de volgende gegevens in:

 • Common name (De domeinnaam waarvoor de CSR wordt aangemaakt)
 • Organization (De geregistreerde naam van uw bedrijf zoals deze is opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel)
 • Organizational unit (De afdeling van het bedrijf, bijvoorbeeld 'Sales')
 • City/Locality (De stad waarin uw bedrijf zich bevindt)
 • State/province (De provincie waarin uw bedrijf zich bevindt)
 • Country/region (De landcode in hoofdletters, bijvoorbeeld NL)

Klik op 'next'.

In het venster 'Cryptographic Service Provider Properties' selecteert u 'Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider' als de Cryptographic Service Provider. Bij 'Bit length' selecteert u '2048'.

Klik op 'next'.

Selecteer de map waar u uw CSR wilt opslaan en klik op 'finish'.

De CSR is nu opgeslagen op de aangegeven locatie. Deze zal lijken op het volgende voorbeeld:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- MIIC7DCCAdQCAQAwgaYxCzAJBgNVBAYTAk5MMRAwDgYDVQQIDAdEcmVudGhlMQ4w DAYDVQQHDAVFbW1lbjEbMBkGA1UECgwSTmV0d29ya2luZzRhbGwgQi5WMQ4wDAYD VQQLDAVTYWxlczEfMB0GA1UEAwwWd3d3Lm5ldHdvcmtpbmc0YWxsLmNvbTEnMCUG CSqGSIb3DQEJARYYc2FsZXMubmV0d29ya2luZzRhbGwuY29tMIIBIjANBgkqhkiG 9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxG3vxWeYbNBfqVft68DaC5ORUmuK8CE3mGUh EKLJgHbPuC7y7KE1mJekeNDv4gehG7gdhGBOobRTwDYru1VnFCmeXKvLXzIaCczR +Xy09L6Itb1aOnLBv7p8VlxQ7OhViCJvmkAXJGHEcEex3ENaMMuw8YBnsw2JzOZv IzBD1XZm04da2k1Ai0vmwH5aoYTA5F+gE9Izouc9Opkp2k9+tdjUY9uarrMRj7XS E+hI4jqnHH32+vPNFziZ4QbVl5GpjMR/Q0GdIL8Bcu8Sw1u3cQSCu0ZzKZTG6oEJ 2oB8dVjc5BrtXfEYxF0s9T8HyXdx4NQuOtjN1beo6TQzP6s9QQIDAQABoAAwDQYJ KoZIhvcNAQELBQADggEBABJ2vZSMHmErkGpZFRBudCEwR+SEPvdYqCVwojn6R4rZ lAsbZ5TNng2GYWDMmoAsw6zq4/fd8q1cAoOG9fj6z3lEswpU3eqhc0f/wrVtfTN7 vc7yAB81FAcgw5Ad7c8h4oGrd3pYtXX/cLHSLSnpnXp9vc4nsWK3h88K8ZV9ih+e eUK0JDV3wZ3ok80JTTkws48/txIApfV6J1P2SfHazK7kann39Mb0ZnIcfBeYK26R APArN6rLh+Yx/gjqaCBo6sGZLx3J5o+W86zaSoo+v8wvPbNa4JNw8gg4PooY6JVE MEU5t6hHjD9AkNCO8uOi1K+FqzHe0aMq0EVvoHw7AMg=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

De CSR die voor uw domeinnaam is gegenereerd kan nu gebruikt worden om een SSL certificaat aan te vragen op www.networking4all.com. Volg de stappen voor het aanvragen van een certificaat in onze SSL wizard. Bij de stap om de CSR in te vullen, kunt u de gegenereerde code uit het CSR scherm invullen.

Java

De volgende commando's worden op commandline uitgevoerd.

Om gebruik te kunnen maken van de Java Keytool voor het genereren van een CSR is een Java Keystore nodig. Deze beheert de keypair (private en public key) voor de aanvraag. Wanneer deze nog niet aanwezig is op de server, moet deze eerst gegenereerd worden voor de CSR kan worden aangemaakt.

keytool -genkey -alias uwdomeinnaam -keyalg RSA -keystore KeyStore.jks -keysize 2048

Enter keystore password: (voer nieuw wachtwoord in)

Re-Enter new password: (bevestig wachtwoord)

In dit voorbeeld moet u 'uwdomeinnaam' bij de alias vervangen door de domeinnaam waar u de keypair voor wilt aanmaken. Deze alias moet gedurende het proces gelijk blijven: gebruik hier dus altijd de domeinnaam waarvoor u het certificaat aan wilt vragen om verwarring te voorkomen.

Hierna zal de server automatisch vragen om gegevens die verplicht zijn voor het aanmaken van een CSR. Vul steeds de gevraagde gegevens in en druk op enter.

 • What is your first and last name? (Let op: hoewel de vraag anders doet vermoeden, hoort u hier uw common name in te vullen.)
 • What is the name of your organizational unit? (De naam van uw afdeling, bijvoorbeeld Sales.)
 • What is the name of your organization? (De geregistreerde naam van uw bedrijf zoals deze is opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel.)
 • What is the name of your City or Locality? (De stad waar uw bedrijf zich bevindt.)
 • What is the name of your State or Province? (De provincie waar uw bedrijf zich bevindt.)
 • What is the two-letter country code for this unit? (De landcode in twee letters, bijvoorbeeld NL.)

De server zal u hierna vragen om de ingevulde gegevens te verifiëren. Dit kunt u doen door de vraag te beantwoorden met 'yes' of 'no'.

De server zal u ook vragen om een wachtwoord; druk hier op de Enter-toets om hetzelfde wachtwoord te gebruiken dat u eerder heeft ingevoerd bij het aanmaken van de keystore.

Een CSR genereren

Voer het volgende commando uit:

keytool -certreq -alias uwdomeinnaam -keystore KeyStore.jks -file uwdomeinnaam.csr

In dit voorbeeld is de naam van het CSR-bestand dat zal worden aangemaakt 'uwdomeinnaam.csr'. Vervang 'uwdomeinnaam' voor de domeinnaam waarvoor u een certificaat aanvraagt.

Wanneer u niet eerder al een keystore heeft aangemaakt voor dit alias, zal de server automatisch vragen om gegevens die verplicht zijn voor het aanmaken van een CSR. Dit proces is hetzelfde als hierboven is omschreven. Voer de gevraagde gegevens in en druk op enter.

Wanneer u al wel eerder een keystore heeft aangemaakt voor dit alias, zal de server vragen om het wachtwoord van deze keystore. Hierna maakt de server automatisch het bestand aan met de eerder opgegeven naam 'uwdomeinnaam.csr'. Deze is hierna terug te vinden op uw server. U kunt het bestand controleren door het volgende commando in te voeren:

cat uwdomeinnaam.csr

Dit toont de zojuist aangemaakte CSR voor uw domeinnaam. Het resultaat zal er uitzien zoals onderstaand voorbeeld:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- MIIC7DCCAdQCAQAwgaYxCzAJBgNVBAYTAk5MMRAwDgYDVQQIDAdEcmVudGhlMQ4w DAYDVQQHDAVFbW1lbjEbMBkGA1UECgwSTmV0d29ya2luZzRhbGwgQi5WMQ4wDAYD VQQLDAVTYWxlczEfMB0GA1UEAwwWd3d3Lm5ldHdvcmtpbmc0YWxsLmNvbTEnMCUG CSqGSIb3DQEJARYYc2FsZXMubmV0d29ya2luZzRhbGwuY29tMIIBIjANBgkqhkiG 9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxG3vxWeYbNBfqVft68DaC5ORUmuK8CE3mGUh EKLJgHbPuC7y7KE1mJekeNDv4gehG7gdhGBOobRTwDYru1VnFCmeXKvLXzIaCczR +Xy09L6Itb1aOnLBv7p8VlxQ7OhViCJvmkAXJGHEcEex3ENaMMuw8YBnsw2JzOZv IzBD1XZm04da2k1Ai0vmwH5aoYTA5F+gE9Izouc9Opkp2k9+tdjUY9uarrMRj7XS E+hI4jqnHH32+vPNFziZ4QbVl5GpjMR/Q0GdIL8Bcu8Sw1u3cQSCu0ZzKZTG6oEJ 2oB8dVjc5BrtXfEYxF0s9T8HyXdx4NQuOtjN1beo6TQzP6s9QQIDAQABoAAwDQYJ KoZIhvcNAQELBQADggEBABJ2vZSMHmErkGpZFRBudCEwR+SEPvdYqCVwojn6R4rZ lAsbZ5TNng2GYWDMmoAsw6zq4/fd8q1cAoOG9fj6z3lEswpU3eqhc0f/wrVtfTN7 vc7yAB81FAcgw5Ad7c8h4oGrd3pYtXX/cLHSLSnpnXp9vc4nsWK3h88K8ZV9ih+e eUK0JDV3wZ3ok80JTTkws48/txIApfV6J1P2SfHazK7kann39Mb0ZnIcfBeYK26R APArN6rLh+Yx/gjqaCBo6sGZLx3J5o+W86zaSoo+v8wvPbNa4JNw8gg4PooY6JVE MEU5t6hHjD9AkNCO8uOi1K+FqzHe0aMq0EVvoHw7AMg=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

De CSR die voor uw domeinnaam is gegenereerd kan nu gebruikt worden om een SSL certificaat aan te vragen op www.networking4all.com. Volg de stappen voor het aanvragen van een certificaat in onze SSL wizard. Bij de stap om de CSR in te vullen, kunt u de gegenereerde code uit het CSR scherm invullen.

DirectAdmin

Voordat u kunt beginnen met het genereren van uw CSR in DirectAdmin, moet u eerst SSL aanzetten op het domein. Dit doet u door in uw DirectAdmin userpanel naar de menu-optie 'Domain Setup' te gaan. Klik in dit venster op de domeinnaam waar u SSL voor wilt aanzetten.

Vink in het volgende scherm de optie 'Secure SSL' aan. Zorg er voor dat de optie 'Use a symbolic link from private_html to public_html - allows for same data in http en https' geselecteerd is. Klik vervolgens op 'save'.

Keer terug naar het hoofdmenu en klik op de menu-optie 'Advanced Features'. Klik hier op de optie 'SSL Certificates'. Selecteer in het volgende scherm de optie 'Create a Certificate Request'. Voer de volgende gegevens in:

 • 2 letter country code (de landcode van het land waar uw bedrijf is gevestigd, zoals NL, BE of FR)
 • State/Province (de provincie waar uw bedrijf gevestigd is)
 • City (de plaats waar uw bedrijf gevestigd is)
 • Company (uw bedrijfsnaam)
 • Company Division (uw afdelingsnaam)
 • Common Name (de common name waar u het SSL certificaat voor aan wilt vragen)
 • E-mail (uw e-mailadres)
 • Key size (kies hier voor 2048 bits)
 • Certificate type (kies hier voor Sha256)

Wanneer u deze gegevens heeft ingevoerd en opgeslagen, zal DirectAdmin een CSR voor u genereren. Deze zal er uitzien zoals het volgende voorbeeld:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- MIIC7DCCAdQCAQAwgaYxCzAJBgNVBAYTAk5MMRAwDgYDVQQIDAdEcmVudGhlMQ4w DAYDVQQHDAVFbW1lbjEbMBkGA1UECgwSTmV0d29ya2luZzRhbGwgQi5WMQ4wDAYD VQQLDAVTYWxlczEfMB0GA1UEAwwWd3d3Lm5ldHdvcmtpbmc0YWxsLmNvbTEnMCUG CSqGSIb3DQEJARYYc2FsZXMubmV0d29ya2luZzRhbGwuY29tMIIBIjANBgkqhkiG 9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxG3vxWeYbNBfqVft68DaC5ORUmuK8CE3mGUh EKLJgHbPuC7y7KE1mJekeNDv4gehG7gdhGBOobRTwDYru1VnFCmeXKvLXzIaCczR +Xy09L6Itb1aOnLBv7p8VlxQ7OhViCJvmkAXJGHEcEex3ENaMMuw8YBnsw2JzOZv IzBD1XZm04da2k1Ai0vmwH5aoYTA5F+gE9Izouc9Opkp2k9+tdjUY9uarrMRj7XS E+hI4jqnHH32+vPNFziZ4QbVl5GpjMR/Q0GdIL8Bcu8Sw1u3cQSCu0ZzKZTG6oEJ 2oB8dVjc5BrtXfEYxF0s9T8HyXdx4NQuOtjN1beo6TQzP6s9QQIDAQABoAAwDQYJ KoZIhvcNAQELBQADggEBABJ2vZSMHmErkGpZFRBudCEwR+SEPvdYqCVwojn6R4rZ lAsbZ5TNng2GYWDMmoAsw6zq4/fd8q1cAoOG9fj6z3lEswpU3eqhc0f/wrVtfTN7 vc7yAB81FAcgw5Ad7c8h4oGrd3pYtXX/cLHSLSnpnXp9vc4nsWK3h88K8ZV9ih+e eUK0JDV3wZ3ok80JTTkws48/txIApfV6J1P2SfHazK7kann39Mb0ZnIcfBeYK26R APArN6rLh+Yx/gjqaCBo6sGZLx3J5o+W86zaSoo+v8wvPbNa4JNw8gg4PooY6JVE MEU5t6hHjD9AkNCO8uOi1K+FqzHe0aMq0EVvoHw7AMg=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

De CSR die voor uw domeinnaam is gegenereerd kan nu gebruikt worden om een SSL certificaat aan te vragen op www.networking4all.com. Volg de stappen voor het aanvragen van een certificaat in onze SSL wizard. Bij de stap om de CSR in te vullen, kunt u de gegenereerde code uit het CSR scherm invullen.

Exchange Server 2013 en 2016

Log in op uw Exchange Admin Center omgeving. Ga naar de menu-optie 'Servers' en selecteer in het rechterscherm de optie 'Certificates'. Selecteer, indien nodig, de juiste server uit het dropdown-menu 'Select server', en klik op het plus-icoon om een nieuwe CSR aan te maken voor deze server.

Een nieuw venster opent zich. In deze 'New Exchange Certificate' wizard kiest u voor de optie 'Create a request for a certificate from a certification authority'. Voer in het volgende venster een 'friendly name' in waarmee u uw certificaat kunt terugvinden in het overzicht. Kies hier voor een herkenbare naam. Klik op 'next'.

In het volgende scherm kunt u er voor kiezen om een CSR aan te maken voor een wildcard. Indien u een gewone CSR wilt aanmaken, kunt u dit veld leeg laten. Klik op 'next'.

Kies in het volgende scherm voor de Exchange server waarop u het certificaat wilt opslaan. Klik op 'next'.

In het volgende scherm kunt u de domeinnaam of services selecteren waarvoor u het certificaat wilt aanvragen. Houd de control-toets ingedrukt om meerdere domeinnamen of services te selecteren. Als u klaar bent, klikt u op 'next'.

In het volgende scherm krijgt u een overzicht van de domeinnamen of services die u geselecteerd heeft. Met het plus-icoon kunt u toevoegingen doen aan dit lijstje. Wanneer u klaar bent, klik u op 'next'.

In het volgende scherm voert u de volgende gegevens in:

 • Organization name (De geregistreerde naam van uw bedrijf zoals deze is opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel)
 • Department name (De afdeling van het bedrijf, bijvoorbeeld 'Sales')
 • City/Locality (De stad waarin uw bedrijf zich bevindt)
 • State/province (De provincie waarin uw bedrijf zich bevindt)
 • Country/region (De landcode in hoofdletters, bijvoorbeeld NL)

Klik op 'next'.

Voer in het volgende scherm het pad in waar u uw CSR wilt opslaan. Let hierbij op dat u een pad selecteert dat toegankelijk is voor de Exchange server zelf, en waar u zelf ook bij kunt om het bestand te openen. Klik op 'finish'.

De CSR is nu opgeslagen op de aangegeven locatie. Deze zal lijken op het volgende voorbeeld:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- MIIC7DCCAdQCAQAwgaYxCzAJBgNVBAYTAk5MMRAwDgYDVQQIDAdEcmVudGhlMQ4w DAYDVQQHDAVFbW1lbjEbMBkGA1UECgwSTmV0d29ya2luZzRhbGwgQi5WMQ4wDAYD VQQLDAVTYWxlczEfMB0GA1UEAwwWd3d3Lm5ldHdvcmtpbmc0YWxsLmNvbTEnMCUG CSqGSIb3DQEJARYYc2FsZXMubmV0d29ya2luZzRhbGwuY29tMIIBIjANBgkqhkiG 9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxG3vxWeYbNBfqVft68DaC5ORUmuK8CE3mGUh EKLJgHbPuC7y7KE1mJekeNDv4gehG7gdhGBOobRTwDYru1VnFCmeXKvLXzIaCczR +Xy09L6Itb1aOnLBv7p8VlxQ7OhViCJvmkAXJGHEcEex3ENaMMuw8YBnsw2JzOZv IzBD1XZm04da2k1Ai0vmwH5aoYTA5F+gE9Izouc9Opkp2k9+tdjUY9uarrMRj7XS E+hI4jqnHH32+vPNFziZ4QbVl5GpjMR/Q0GdIL8Bcu8Sw1u3cQSCu0ZzKZTG6oEJ 2oB8dVjc5BrtXfEYxF0s9T8HyXdx4NQuOtjN1beo6TQzP6s9QQIDAQABoAAwDQYJ KoZIhvcNAQELBQADggEBABJ2vZSMHmErkGpZFRBudCEwR+SEPvdYqCVwojn6R4rZ lAsbZ5TNng2GYWDMmoAsw6zq4/fd8q1cAoOG9fj6z3lEswpU3eqhc0f/wrVtfTN7 vc7yAB81FAcgw5Ad7c8h4oGrd3pYtXX/cLHSLSnpnXp9vc4nsWK3h88K8ZV9ih+e eUK0JDV3wZ3ok80JTTkws48/txIApfV6J1P2SfHazK7kann39Mb0ZnIcfBeYK26R APArN6rLh+Yx/gjqaCBo6sGZLx3J5o+W86zaSoo+v8wvPbNa4JNw8gg4PooY6JVE MEU5t6hHjD9AkNCO8uOi1K+FqzHe0aMq0EVvoHw7AMg=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

De CSR die voor uw domeinnaam is gegenereerd kan nu gebruikt worden om een SSL certificaat aan te vragen op www.networking4all.com. Volg de stappen voor het aanvragen van een certificaat in onze SSL wizard. Bij de stap om de CSR in te vullen, kunt u de gegenereerde code uit het CSR scherm invullen.

Exchange Server 2010

Log in op uw Exchange Management Console. Open in de boomstructuur aan de linkerkant van het venster het kopje 'Microsoft Exchange On-premises' en klik op 'Server Configuration'. Selecteer in het middelste venster de server waarvoor u een CSR wilt aanmaken. Klik vervolgens in het rechtermenu op 'New Exchange Certificate'.

Een nieuw venster opent zich. In deze 'New Exchange Certificate' wizard voert u een 'friendly name' in waarmee u uw certificaat kunt terugvinden in het overzicht. Kies hier voor een herkenbare naam. Klik op 'next'.

In het volgende scherm kunt u er voor kiezen om een CSR aan te maken voor een wildcard. Indien u een gewone CSR wilt aanmaken, kunt u dit veld leeg laten. Klik op 'next'.

In het volgende scherm kiest u voor welke onderdelen op uw Exchange server u de CSR wilt aanmaken. Vink de gewenste onderdelen aan en voer in de invoervelden in hoe deze diensten te bereiken zijn. Klik op 'next'.

In het volgende scherm krijgt u een overzicht te zien van de namen die volgens Exchange Server mee zullen worden genomen in de CSR. Geef in dit overzicht aan wat uw Common Name zal zijn door deze te selecteren en op de knop 'set as common name' te klikken. Klik op 'next'.

In het volgende scherm voert u de volgende gegevens in:

 • Organization name (De geregistreerde naam van uw bedrijf zoals deze is opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel)
 • Department name (De afdeling van het bedrijf, bijvoorbeeld 'Sales')
 • City/Locality (De stad waarin uw bedrijf zich bevindt)
 • State/province (De provincie waarin uw bedrijf zich bevindt)
 • Country/region (De landcode in hoofdletters, bijvoorbeeld NL)

Onder het kopje 'Certificate Request File Path' voert u het pad in waar u uw CSR opgeslagen wilt hebben. Klik hiervoor op de knop 'Browse' en selecteer de juiste map. Klik op 'next'.

In het volgende scherm krijgt u een overzicht te zien van de gegevens die u heeft opgegeven. Controleer de gegevens en klik op 'new'. Uw CSR zal nu worden aangemaakt. Klik op 'finish' om het proces te voltooien. De CSR is nu opgeslagen op de aangegeven locatie. Deze zal lijken op het volgende voorbeeld:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- MIIC7DCCAdQCAQAwgaYxCzAJBgNVBAYTAk5MMRAwDgYDVQQIDAdEcmVudGhlMQ4w DAYDVQQHDAVFbW1lbjEbMBkGA1UECgwSTmV0d29ya2luZzRhbGwgQi5WMQ4wDAYD VQQLDAVTYWxlczEfMB0GA1UEAwwWd3d3Lm5ldHdvcmtpbmc0YWxsLmNvbTEnMCUG CSqGSIb3DQEJARYYc2FsZXMubmV0d29ya2luZzRhbGwuY29tMIIBIjANBgkqhkiG 9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxG3vxWeYbNBfqVft68DaC5ORUmuK8CE3mGUh EKLJgHbPuC7y7KE1mJekeNDv4gehG7gdhGBOobRTwDYru1VnFCmeXKvLXzIaCczR +Xy09L6Itb1aOnLBv7p8VlxQ7OhViCJvmkAXJGHEcEex3ENaMMuw8YBnsw2JzOZv IzBD1XZm04da2k1Ai0vmwH5aoYTA5F+gE9Izouc9Opkp2k9+tdjUY9uarrMRj7XS E+hI4jqnHH32+vPNFziZ4QbVl5GpjMR/Q0GdIL8Bcu8Sw1u3cQSCu0ZzKZTG6oEJ 2oB8dVjc5BrtXfEYxF0s9T8HyXdx4NQuOtjN1beo6TQzP6s9QQIDAQABoAAwDQYJ KoZIhvcNAQELBQADggEBABJ2vZSMHmErkGpZFRBudCEwR+SEPvdYqCVwojn6R4rZ lAsbZ5TNng2GYWDMmoAsw6zq4/fd8q1cAoOG9fj6z3lEswpU3eqhc0f/wrVtfTN7 vc7yAB81FAcgw5Ad7c8h4oGrd3pYtXX/cLHSLSnpnXp9vc4nsWK3h88K8ZV9ih+e eUK0JDV3wZ3ok80JTTkws48/txIApfV6J1P2SfHazK7kann39Mb0ZnIcfBeYK26R APArN6rLh+Yx/gjqaCBo6sGZLx3J5o+W86zaSoo+v8wvPbNa4JNw8gg4PooY6JVE MEU5t6hHjD9AkNCO8uOi1K+FqzHe0aMq0EVvoHw7AMg=
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

De CSR die voor uw domeinnaam is gegenereerd kan nu gebruikt worden om een SSL certificaat aan te vragen op www.networking4all.com. Volg de stappen voor het aanvragen van een certificaat in onze SSL wizard. Bij de stap om de CSR in te vullen, kunt u de gegenereerde code uit het CSR scherm invullen.

Persoonlijk

Persoonlijk

Wij zoeken altijd een oplossing op maat, indien nodig komen we bij u langs.
Bereikbaar

Bereikbaar

Wij zijn altijd bereikbaar via een van onze communicatiekanalen.
Veiligheid voorop

Veiligheid voorop

Wij zoeken altijd oplossingen op basis van de beste veiligheid.
No nonsense

No nonsense

Wij blijven bijleren, zodat we u steeds weer kunnen helpen met uw digitale beveiliging.
SSL, CODE SIGNING & DIGITAL IDS
Digital Security