Algemene voorwaarden Networking4all

1. Toepasselijkheid en geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Networking4all producten en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan cliënt levert.

1.2 Naast deze algemene voorwaarden gelden bijzondere voorwaarden met betrekking tot specifieke producten of diensten. Deze bijzondere voorwaarden worden middels daartoe (al dan niet online) beschikbaar gestelde formulieren kenbaar gemaakt en gelden voor de betreffende producten of diensten. Indien en voor zover tussen Networking4all en cliënt schriftelijke afspraken worden gemaakt die afwijken van het bepaalde in deze voorwaarden of de bijzondere voorwaarden, prevaleren dergelijke afwijkende schriftelijke afspraken.

1.3 Op door Networking4all geleverde producten en diensten zijn doorgaans (licentie-) voorwaarden van derden van toepassing die onderdeel vormen van het product of de dienst. Deze (licentie-) voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de website van deze derden. Cliënt dient zich voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst tussen cliënt en Networking4all te informeren over deze (licentie-) voorwaarden. Indien cliënt van mening is dat deze niet beschikbaar zijn, dient zij Networking4all daarover schriftelijk te informeren. Indien cliënt verzuimt zich conform het bepaalde van dit artikel te informeren, levert dat geen grond op voor beëindiging of vernietiging van de overeenkomst tussen cliënt en Networking4all.

1.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Networking4all en cliënt zijn overeengekomen. 

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden dan wel aanvullende schriftelijke afspraken nietig is of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden dan wel aanvullende schriftelijke afspraken onverminderd van kracht blijven.

1.6 Networking4all en cliënt zullen in dat geval in overleg treden met het doel voornoemde nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

2. Opdracht en Meerwerk

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Networking4all zijn vrijblijvend tenzij door Networking4all schriftelijk anders is aangegeven. Overeenkomsten op afstand worden in behandeling genomen zodra alle noodzakelijke informatie aan Networking4all is verstrekt en binden Networking4all eerst zodra de opdracht door Networking4all op geldige wijze schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail) is bevestigd.

2.2 Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Networking4all verstrekte gegevens.

2.3 Ten aanzien van niet standaard producten staat cliënt er voor in dat de door cliënt geformuleerde eisen waaraan de prestatie van Networking4all dient te voldoen, juist en volledig zijn. Standaard producten worden geleverd “as is”.

2.4 Websites offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Networking4all niet bindend, behoudens indien door Networking4all uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.5 Indien Networking4all op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Networking4all. Networking4all is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en Networking4all kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2.6 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliënt en Networking4all kunnen worden beïnvloed Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

2.7 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal Networking4all cliënt desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

3. Prijs, betaling en facturatie

3.1 Alle prijzen zijn exclusie omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in de aangegeven valuta en bij gebreke daarvan in euro’s. Cliënt dient alle betalingen in de aangegeven valuta te voldoen binnen de daarvoor op de factuur genoemde termijn.

3.3 Tarieven van standaard producten en diensten worden gepubliceerd op de website van Networking4all. Networking4all is te allen tijde gerechtigd deze tarieven tussentijds aan te passen.

3.4 Alle door Networking4all afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter tenzij Networking4all schriftelijk anders kenbaar maakt.
 
3.5 Aan een door Networking4all afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door cliënt nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend.

3.6 Een door cliënt aan Networking4all kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste)prijs voor de door Networking4all te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is Networking4all gehouden cliënt te informeren over een dreigende overschrijding van een door Networking4all afgegeven voorcalculatie of begroting.

3.7 Indien cliënt bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

3.8 Terzake de door Networking4all verrichte prestaties en de daarvoor door cliënt verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Networking4all volledig bewijs op, onverminderd het recht van cliënt tot het leveren van tegenbewijs.

3.9 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat Networking4all gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende  prijzen en tarieven aan te passen.

3.10 Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing is cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

3.11 Cliënt komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf dan wel de prijsverhoging het gevolg is van een kostenverhoging van derden en cliënt bekend was met het feit dat voor de dienstverlening of het beschikbaar stellen van producten (waaronder begrepen  certificaten) gebruik werd gemaakt van producten of diensten van derden.

3.12 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Networking4all de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt vastleggen. Verschuldigd bedragen worden door cliënt betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen een door Networking4all te bepalen termijn na factuurdatum betalen.

3.13 Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

3.14 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is cliënt zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan Networking4all de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Tevens is Networking4all gerechtigd om haar verplichtingen en overige diensten aan cliënt op te schorten en cliënt de toegang tot de portal van Networking4all of tot bepaalde delen daarvan te ontzeggen.

3.15 Facturatie geschiedt, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke voorschriften, per e-mail.

4. Leveringstermijnen

4.1 Alle door Networking4all genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Networking4all genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data gelden steeds als streefdata. Termijnen binden Networking4all niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Networking4all  spant zich er redelijkerwijs voor in om uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever) data zoveel mogelijk in acht te nemen.

4.2 Networking4all is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden.

4.3 Networking4all is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk,wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen.

4.4 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Networking4all en cliënt in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

4.5 De enkele overschrijding van een door Networking4all genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Networking4all niet in verzuim.

4.6 In alle gevallen - derhalve ook ingeval partijen schriftelijke en uitdrukkelijke en uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Networking4all  wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Networking4all  in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

5. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

5.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van cliënt en alle andere verplichtingen tot medewerking door de cliënt of een door de cliënt in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

5.2 Voorzover cliënt toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst is Networking4all  tevens gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten totdat cliënt aan al haar op dat moment opeisbare verplichtingen heeft voldaan. Voorzover aan de opschorting kosten verbonden zijn komen deze voor rekening van cliënt en zullen deze terstond opeisbaar zijn.

5.3 Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 5.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee  samenhangende betalingsverplichtingen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliënt bewijst dat Networking4all  ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Networking4all  vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst steeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

5.4 Overeenkomsten voor bepaalde duur worden steeds voor eenzelfde termijn verlengd, behoudens opzegging met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

5.5 Cliënt is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan tussentijds op te zeggen.

5.6 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

5.7 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang Geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van cliënt wijzigt. Networking4all  is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.

6. Overmacht

6.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van leverancier, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan Networking4all  zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door cliënt aan Networking4all is voorgeschreven (iv) overheidsmaatregelen (v) elektriciteits-storing (vi) storing van internet, computernetwerk of telecommunicatiefaciliteiten (inclusief daaraan gerelateerde ondersteunde services), (vii) oorlog, (viii) werkbezetting (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

6.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

7. Eigendom, risico en rechten van intellectuele eigendom

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald blijft het (intellectuele) eigendom van door Networking4all geleverde zaken en of diensten bij Networking4all of haar toeleveranciers, en verkrijgt cliënt slechts een niet exclusief en tijdelijk gebruiksrecht. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Networking4all diens licentiegever of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die uit hoofde van de bijzondere voorwaarden of deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.  Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden en niet overdraagbaar of sublicentieerbaar.

7.2 Alle aan cliënt geleverde zaken waarvan is overeengekomen dat deze in eigendom te worden overgedragen, blijven eigendom van Networking4all  totdat alle bedragen die cliënt aan Networking4all op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is,  volledig aan Networking4all  zijn voldaan. Een cliënt die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Networking4all mogen verkopen en doorleveren voorzover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf. Indien cliënt (mede) uit door Networking4all  geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt cliënt die zaak slechts voor Networking4all en houdt cliënt de nieuw gevormde zaak voor Networking4all  totdat cliënt alle op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Networking4all  blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door cliënt eigenaar van de nieuw gevormde zaak. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor Networking4all  gunstigere bepalingen bevat.

7.3 Rechten waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan cliënt verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van cliënt zijn overeengekomen, komt aan cliënt het gebruiksrecht toe zolang cliënt haar periodieke betalingsverplichting nakomt. Networking4all kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerd zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden, (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Networking4all onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat cliënt alle aan Networking4all verschuldigde bedragen heeft voldaan.

7.4 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten gegevens/ documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op cliënt op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van Networking4all of hulppersonen van  Networking4all zijn, draagt Networking4all het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

7.5 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter danwel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen. Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het Networking4all toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is cliënt nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

7.6 Networking4all  vrijwaart cliënt tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Networking4all zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat cliënt Networking4all  onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvorderingen en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen geheel overlaat aan Networking4all. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten informatie en medewerking aan Networking4all verlenen om zich, indien nodig in naam van cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door cliënt ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie van door Networking4all  ter beschikking gestelde materialen danwel (ii) met wijzigingen die cliënt zonder schriftelijke toestemming van Networking4all in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen.

7.7 Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Networking4all zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Networking4all een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Networking4all indien mogelijk, er voor zorg dragen dat cliënt het geleverde of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken, voor zover deze onderdeel vormen van de tussen cliënt en Networking4all afgesproken dienstverlening. Zaken en/of diensten, waaronder mede wordt verstaan ”zelf service” portals en administratieve tools,  die niet als service ter beschikking worden gesteld kunnen door Networking4all te allen tijde buiten werking worden gesteld zonder dat daarvoor enige vergoeding of alternatieve dienst aan cliënt verschuldigd wordt.

7.8 Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Networking4all is uitgesloten.

7.9 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Networking4all van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst of muziek, domeinnamen, logo's,hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie, (bijv. in een website). Cliënt vrijwaart Networking4all  tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken installeren of incorporeren in breuk maakt op enig recht van die derde.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De totale aansprakelijkheid van Networking4all wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde,  daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met cliënt overeengekomen garantieverplichting is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 6 bedoelde vrijwaringsverplichting van Networking4all.

8.2 Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Networking4all voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderdduizend Euro).  De aansprakelijkheid van Networking4all voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftigduizend Euro).

8.3 De aansprakelijkheid van Networking4all voor indirecte schade, gevolgschade gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan Networking4all voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan Networking4all voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Networking4all wegens verminking, vernietiging of verlies van  gegevens of documenten.

8.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van leverancier, zo als omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 8, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Networking4all uit hoofde van deze algemene  voorwaarden en de bijzonder voorwaarden onverlet.

8.5 De in dit artikel 8 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Networking4all.

8.6 Tenzij nakoming door de Networking4all blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Networking4all wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien cliënt Networking4all onverwijld schriftelijk in gebreke stelt,waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Networking4all ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Networking4all in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

8.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Networking4all meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Networking4all vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

8.8 Cliënt vrijwaart Networking4all voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Networking4all geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen tenzij en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

8.9 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Networking4all zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

8.10 Cliënt vrijwaart Networking4all voor alle aanspraken van derden welke verband houden met de door Cliënt geplaatste “content” op  de website van Networking4all, of welke aanwezig zijn op de door Networking4all beschikbaar gestelde opslag media (hosting).

9. Bescherming (persoons)gegevens

9.1 De verantwoordelijke (in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens) voor de verwerking van persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt in verband met de uitvoering van deze overeenkomst met u, is Networking4all B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20099481.

9.2 In het kader van (de aanvraag tot) het leveren van bepaalde diensten aan Cliënt kan het nodig zijn dat Networking4all persoonsgegevens van (de betrokken medewerkers van) Cliënt registreert. Dat betreft een of meerdere van de volgende gegevens: voornaam; achternaam; functie; naam bedrijf; adres; e-mail adres; financiële gegevens (hierna de “Persoonsgegevens”).

9.3 Indien Networking4all de Persoonsgegevens gebruikt, geschiedt dat om: (i) de gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren; (ii)  Cliënt te berichten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst; (iii) een account ten behoeve van Cliënt aan te maken; (iv) Cliënt te berichten over andere producten/dienstverlening die interessant kunnen zijn voor (de betrokken medewerkers van) Cliënt.

9.4 Networking4all zal de Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de hier genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk. Voor informatie met de betrekking tot de gegevens die Networking4all verzamelt van (alle) bezoekers van haar website(s) gelden de daarvoor geldende Privacy Policy.

9.5 Wanneer Cliënt diensten/producten afneemt die Networking4all verkrijgt van een buitenlandse leverancier (zoals bijv. een certificaat dat wordt geleverd door Symantec in de Verenigde Staten), kan het voor de uitvoering van de overeenkomst met Cliënt noodzakelijk zijn dat Networking4all bepaalde Persoonsgegevens doorgeeft aan deze buitenlandse leverancier(s). Networking4all wijst u er op dat de bescherming van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie mogelijk niet eenzelfde niveau zal hebben. Networking4all zal in geval van doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Unie afspraken trachten te maken om voor een passend beschermingsniveau van uw gegevens te zorgen.

9.6 Networking4all zal de Persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij (de betreffende medewerker van) Cliënt daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Networking4all daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Networking4all zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.
 
9.7 Cliënt vrijwaart Networking4all voor aanspraken van personen van wie Persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Cliënt wordt gehouden of waarvoor Cliënt op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Networking4all toegerekend moeten worden.

9.8 De verwerking van Persoonsgegevens is gemeld aan het College Bescherming Persoonsgegevens. Wanneer (de betreffende medewerker van) Cliënt de hem betreffende Persoonsgegevens die Networking4all met betrekking tot u verwerkt, wil inzien of wijzigen, dan wel tegen het gebruik van die gegevens bezwaar wil maken, kunt u contact opnemen met Networking4all via privacy@networking4all.com.

9.9 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Networking4all verleende dienst worden verwerkt of opgeslagen, ligt uitsluitend bij cliënt. Cliënt staat er jegens Networking4all voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Cliënt vrijwaart Networking4all tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

9.10 Deze algemene voorwaarden zal beschikbaar zijn in verschillende talen. Bij het aangaan van de overeenkomst zal tussen partijen worden vastgelegd welke taal versie van toepassing zal zijn. Indien partijen terzake geen afspraken maken zullen de afspraken zoals vastgelegd in de Nederlandse versie partijen binden.

9.11 Networking4all is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen. Networking4all zal cliënt daarvan – voorzover de wijzigingen cliënt betreffen - telkenmale in kennis stellen. Voor zover aanpassing leidt tot een wezenlijke wijziging in de rechten en plichten van partijen, is cliënt gerechtigd om de overeenkomst waarvoor de wijziging geldt, binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Networking4all heeft alsdan de mogelijkheid om aan de opzegging werking te ontnemen door alsnog de oude voorwaarden ten aanzien van cliënt te handhaven.

9.12 Cliënt en Networking4all dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze vertrouwelijk van aard zijn, geheim worden gehouden. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd als deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

9.13 Cliënt vrijwaart Networking4all voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden of waarvoor cliënt op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Networking4all toegerekend moeten worden.

9.14 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Networking4all verleende dienst worden verwerkt of opgeslagen, ligt uitsluitend bij cliënt. Cliënt staat er jegens Networking4all voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Cliënt vrijwaart Networking4all tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

9.15 Indien Networking4all op grond van de overeenkomst gehoudenis tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Networking4all staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt,zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

9.16 Bij de uitvoering  van de overeenkomst zal  gebruik wordt gemaakt van computer, data- en telecommunicatiefaciliteiten. Networking4all zal cliënt in dat kader toegangs- en identificatiecodes toewijzen. Networking4all is te allen tijde gerechtigd om toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Cliënt behandelt de toegangs- en identificatie codes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Networking4all is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes, tenzij het misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Networking4all.

9.17 Cliënt is gehouden om aan Networking4all alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst en in dat kader Networking4all gevraagd en ongevraagd van alle terzake noodzakelijke informatie te voorzien.

9.18 Schriftelijke communicatie tussen partijen vindt – behoudens voorzover dwingendrechtelijk anders is voorgeschreven of door Networking4all anders aangegeven – per e-mail plaats.

10. Geschillenbeslechting

10.1 Op de tussen cliënt en Networking4all gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

10.2 Alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst of daarmee verband houden, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Informatie

Heeft u vragen over deze documenten? Neem dan contact met ons op.


Pers informatie

+31 (0)20 788 10 30
communication@networking4all.com

Persoonlijk

Persoonlijk

Wij zoeken altijd een oplossing op maat, indien nodig komen we bij u langs.
Bereikbaar

Bereikbaar

Wij zijn altijd bereikbaar via een van onze communicatiekanalen.
Veiligheid voorop

Veiligheid voorop

Wij zoeken altijd oplossingen op basis van de beste veiligheid.
No nonsense

No nonsense

Wij blijven bijleren, zodat we u steeds weer kunnen helpen met uw digitale beveiliging.
SSL, CODE SIGNING & DIGITAL IDS
Digital Security